torsdag 31 januari 2008

Screenkurs i tvåan under januari 2008.

Marie Andersson


Studium

Studium är ett projekt i ettan om måleri och konsthistoria. Vi arbetar med olika sätt att måla utifrån begrepp från konsthistorien.
Projektet äger rum under januari och februari 2008.
Marie Andersson

torsdag 24 januari 2008

studera mera 9

vecka 4/K1/sten/Maja Hamark
vecka 4/K2/feber/Julia Stepp

onsdag 23 januari 2008

Jag säger ingenting!

Teckning Konst 1
Uppgift: Utan ett ord/ett visuellt kärleksbrev till en av fröken bestämd person i klassen.
Material: Valfritt
Arbetsmetod steg 1: Teckna av den älskade, nära, med detaljer + en teckning där den älskade bara är en anonym figur.
Arbetsmetod steg 2: Valfri

till Helen från Johannes

till Matilda från Helen
till Anna S från Matilda
till Karin från Anna S
till Kristian från Karin
till Ingrid från Kristian, kommer snart

till Cecilia från Ingrid

till Pia från Cecilia
till Johan från Pia


till Anna N från Johan
till Linn från Anna N
till Jonki från Linn
till Annika från Jonki, kommer snart

till Johannes från Annika
till Ellen från Petter
till Maja från Ellen, och här är låten http://youtube.com/watch?v=65O7gptWJ88
till Petter från Maja

tisdag 22 januari 2008

måndag 21 januari 2008

1600-talet

Konstskolans andraårs elever visar sin utställning 1600-talet
på Hanverksmuséet, Tingstorget, Ängelholm den 1-10 februari
En offentlig redovisning.
Vernissage 1/2 kl 16-19
öppet:
mån-fre 12-17
lör-sön 11-16

fredag 18 januari 2008

studera mera 8

vecka 3/K1/blodådror/Anna Svedberg
vecka 3/ K2/ fotografi/ Emelie Sjunnesson

söndag 13 januari 2008

studera mera 7

vecka 50 /jag själv,upp och ner/ K1 Johan Sjöholm

vecka 2 /äckligt/ K2 Daniel Wendler

Rita Vidare! Studera Mera läxa över jullovet.
Sumlen


Minns huru underliga fläkiarna i ijsen synas såsom örnefjiädhrar och Ighelkutz sprecklor, som uhlflaghar, och tusende andra. I Norlanden synes väl så mange Gudz store under som I Södherlanden, I Södeherlanden synes grönt, vexande, sommarlijkt, men I Norlanden synes medh kölden mykin heemligheet,
1.
som på isen, minns huru ijsdroparna syntes där hafijsen var nidhfallen undan der svall vattnet ran I hårdaste vinteren huru thet syntes som huss
2.
upå trän I skoghen såsom och på stenar och I sniön synas såsom stjärnor eller ädhla stenar lysande tåf kölden,
3.
Der som ijsen är sundergången och vatnet undanfallit, der blifva ijsbräddarna ludhna af thenangan och dimban som updrifves af vatnena.
4.
när dimban har stått blifva buskar och alt ludhna och på släta ijsen alt fult medn tappar
5.
När stor kiöld är och hon skal börja sachta sigh och een star och lysnar skal en höra huru det tjuter på siön af thet at ijsen brakar, och huru thet smäller I trän i skoghen ( och mest om nättren ) såsom en stodho och slogho medh yxhammaren och än tå fastare. Jagh menar at torra trän rämna tå.
6.
Af kölden springer stikkan på markenne ty hon remnar så hastigt at hon måste springa ther up utaf, men dogh icke alla stikkor utan ther som merghen (kärnen) än tå är qar uti.
7.
Mins huru skägget och alle håren I ansichte klimpadhes på tigh then 21 Jan.1600. och tå, när tu pläghar liggia I uthusom I kallaste vinteren.
8.
svarta hestarna synas grå, rödha lijka sa.

Johannes Bureus, Sumlen ca. 1600;
utg GE Klemming,1886

vecka 2 /Sumlen/ K1 Ingrid Isendal

vecka 2 /Sumlen/ K2 Julia Stepp

torsdag 3 januari 2008

Alkemi

Två veckors workshop med hela Konstskolan, vi började i processen, apparaten, beståndsdelarna och slutade i något som kan kallas guld. Någonstans däremellan dök August Strindberg upp.


I. Lösning, handlingen att lösa gaser eller ämnen i en vätska. I sådana blandningar kan man inte urskilja de olika beståndsdelarna.
II. Filtrering, en mekanisk separation där en lösning passerar ett filter och olösta partiklar avskiljs.
III. Avdunstning, innebär att ett ämne övergår från flytande form till gasform med hjälp av värme.
IV. Destillering, uppvärmning av vätska i syfte att separera dess beståndsdelar som har olika kokpunkter. Beståndsdelen som man tar till vara på kallas destillat.
V. Separering, att avskilja eller uppspjälka ämnen.
VI. Omdestillering, att rena eller förädla ett ämne genom upprepad destillering.
VII. Kalcinering, sönderdelning av fasta ämnen genom kraftig upphettning.
VIII. Blandning, Commixtion, blandning av olika ämnen till en förening eller bindning.
IX. Rening, (genom putrefaction), uppdelning genom spontan förruttnelse eller på stimulerad väg.
X. Hämmande, att hålla tillbaka eller hämma processer.
XI. Jäsning, Fermentering, en biologisk process där mikroorganismer växer till och konsumerar näringsämnen i sin omgivning och skapar nya föreningar.
XII. Fixering, en process där vätskan upphör att vara vätska och blir fast; ett tillstånd av fixering.
XIII. Mångfaldigande, en process eller akt av multiplicering eller ökning av antalet, ett tillstånd av ökning.
XIV. Framställning, handlingen att förbyta, omvandla enkla metaller till guld.

ur Alkemins nyckel av Samuel Norton
August Strindberg

laboratorium 1 Inferno
plats: datasalen
färg: purpur
tillstånd: ilska
fotografiskt verktyg. scanner
tema: porträtt

laboratorium 2 Opponenterna
plats: mörkrummet.
färg: svart
tillstånd: "Jag är Gud"
fotografiskt verktyg.: allt i mörkrummet och hela mörkrummet.
tema: moln

Laboratorium 3 Antibarbarus
plats: lärarrummet
färg: vit
tillstånd: hemlig
fotografiskt verktyg: kopiator
tema: mikrokosmos
24 timmars workshop
Dokumentationsbilder från den sista genomgången "guld" 19/12 2007